Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Android Color Picker

Υπάρχουν αρκετές βιβλιοθήκες για Android που υλοποιούν color pickers. Μία αρκετά καλή και εύκολη στη χρήση (αν και έχει καιρό να συντηρηθεί) είναι η παρακάτω:

android-ColorPickerPreference

Είναι υλοποιημένη σαν library (επομένως την προσθέτουμε σαν reference στο project μας) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Ο πιο γρήγορος είναι ως εξής:

 import net.margaritov.preference.colorpicker.ColorPickerDialog; 
 ... 
 ColorPickerDialog cpd=new ColorPickerDialog(context, Color.BLACK);//το Color.BLACK είναι το αρχικό χρώμα 
 //μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε χρώμα  
 cpd.setAlphaSliderVisible(true); //προαιρετικό, αν θέλουμε να επιλέγουμε διαφάνεια  
 cpd.setOnColorChangedListener(onColorChangedListener); //για να πάρουμε πίσω το επιλεγμένο χρώμα στην activity μας  
 cpd.show();  

Και ο listener στον οποίο παίρνουμε το επιλεγμένο χρώμα:

 private ColorPickerDialog.OnColorChangedListener onColorChangedListener=new ColorPickerDialog.OnColorChangedListener(){ 
   @Override 
   public void onColorChanged(int color) { 
      //η color περιέχει το επιλεγμένο χρώμα 
      //εδώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε 
   } 
 };